1. Bevezetés
  1. A Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft. (Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-962956; képviseli: dr. Kőrösi Koppány, ügyvezető; elektronikus levelezési cím: info@hcpf.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) a www.hcpf.hu, valamint www.hungaroconsulting.hu címeken elérhető weblap fenntartója. Az Adatkezelő működése során különböző adatkezelési tevékenységeket végezhet, melyek eltérő célból és eltérő jogalapon történhetnek.
  2. E tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által folytatott tevékenységekről, és az azzal összefüggő adatkezelésekről átfogó képet adjon, és az érintettek megismerhessék az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat, valamint az adatkezelésre vonatkozó információkat. A lehetséges adatkezelési tevékenységek a célokhoz igazodva kerülnek bemutatásra, kitérve arra, hogy az egyes adatok kezelésére milyen célból, milyen jogalapon és milyen adatkör tekintetében kerülhet sor.
 2. Általános információk
  1. A személyes adatok kezelője minden tevékenység esetében az Adatkezelő, melynek adatvédelmi tisztviselője az Adatkezelő képviselője.
  2. Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint végzi.
 3. Adatkezelési tevékenységek
  1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő honlapján (www.hcpf.hu, www.hungaroconsulting.hu) történt regisztrációt követően, kapcsolattartás keretében hírlevelek küldése az Adatkezelő által indított kampányokról, kezdeményezésekről, az Adatkezelő által szervezett rendezvényekről, képzésekről (együtt: Tájékoztatás).

Jogalap: hozzájárulás.

 1. Kezelt adatok: cégnév, név (képviselő neve), lakóhely/székhely postai irányítószáma, elektronikus levelezési cím, telefonszám (regisztrációhoz kötelezően megadott adatként), lakcím/cím (regisztrációhoz nem kötelezően megadott adatként).

Időtartam: a hozzájárulás visszavonásáig.

 1. Azon személyek részére, akik az Adatkezelő honlapján történő regisztráció által feliratkoznak a hírlevelek küldése céljából fenntartott levelezési listára, rendszeres tájékoztatást küld az Adatkezelő az általa végzett tevékenységekről. Ezen adatkezelési tevékenység az érintettek hozzájárulása alapján történik, melyről az érintettek jelen tájékoztató megismerését követően az Adatkezelő honlapján található checkbox megjelölésével tesznek nyilatkozatot.
 2. Az adatkezelési tevékenység a regisztráció során megadott adatok körében elsődlegesen az érintettek cégének, a cég képviselőjének nevére, lakóhelyük/székhelyük postai irányítószámára, elektronikus levelezési címére, telefonszámára vonatkozik. A lakóhely/székhely postai irányítószáma annak érdekében szükséges, hogy az Adatkezelő kizárólag a lakóhely/székhely szempontjából releváns kampányok, kezdeményezések, képzések és rendezvények tekintetében keresse meg az érintettet elektronikus levelezési címén, vagy telefonján. Amennyiben az érintettek teljes lakcímüket/székhelyük címét az Adatkezelő rendelkezésére bocsátották, úgy az Adatkezelő postai úton keresztü is meg tudja keresni az érintettet a számára releváns eseményekkel kapcsolatban.
 3. Az érintettek az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat – a megadott összes adatra, vagy csak a regisztrációhoz nem elengedhetetlenül szükséges adatok körére vonatkozóan – bármikor visszavonhatják. Mivel az adatkezelés célja egy határozatlan ideig fennálló folyamatos kapcsolattartási tevékenységet feltételez, ezért az adatkezelés időtartamának záró dátuma a hozzájárulás visszavonásának időpontja.
 4. Adatkezelés célja: különböző rendezvények, kampányesemények megszervezése és tartása, konferenciára történő előzetes jelentkezés feldolgozása, visszaigazolása, illetve szükség esetén a kapcsolat felvétele.

Jogalap: jogos érdek, hozzájárulás.

 1. Kezelt adatok: érintett neve, elektronikus levelezési címe.

Időtartam: a rendezvény napjáig.

 1. Amennyiben az Adatkezelő valamilyen regisztrációhoz kötött nyilvános eseményt szervez, úgy az előzetesen regisztráló vendégeket érintően adatkezelési tevékenység merül fel. Abban az esetben, ha az eseményt úgy hirdeti meg, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás már a jelentkezés során megadható, akkor az adatkezelés jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása lesz.
 2. Előfordulhat olyan is, hogy az Adatkezelő csak azt az elektronikus levelezési címet adja meg, melyen előzetesen jelentkezni lehet. Ilyenkor külön az adatkezeléshez való hozzájáruláshoz a képzésre való jelentkezéskor nincs lehetőség, ezért, a személyes adatokat az Adatkezelő ez esetben abból a jogos érdekből kezeli, hogy a rendezvényt megszervezhesse, a résztvevők számát felmérje.
 3. A kezelt adatok közé tartozik az érintettek neve, és elektronikus levelezési címe. Az adatokat az Adatkezelő legkésőbb a rendezvény napjáig kezeli. A rendezvényt követően akkor kerülhet sor további adatkezelésre, ha ehhez az érintett előzetesen, vagy utóbb a 3.2. pontban foglalt célból hozzájárult.
 4. Adatkezelés célja: az Adatkezelő honlapján (www.hcpf.hu, www.hungaroconsulting.hu) a látogatói élmény javítása sütik segítségével.

Jogalap: hozzájárulás

 1. Kezelt adatok: a felhasználó által kiválasztott beállítás (pl. a honlap nyelve), a honlaphasználat statisztikai adatai, valamint a felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító titkosított adatai és a legutóbbi bejelentkezési időpont

Időtartam: legfeljebb 5 év.

 1. Adatok továbbítása: pl. Facebook, tárhelyszolgáltató
  1. Amennyiben a honlap olyan sütiket gyűjt, melyek alapján következtetés vonható le az érintettek személyére vonatkozóan, akkor az érintettek hozzájárulását kell kérni a sütik futtatásához.
  2. Elképzelhető, hogy az ilyen sütik egy alkalmazás beépülő modulja segítségével adatokat továbbítanak az alkalmazás részére.
 2. Milyen jogok illethetik meg az érintettet az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban?
  1. Hozzájárulás visszavonásához való jog
   1. Az érintettet a személyes adatai hozzájárulásán alapuló kezelésével összefüggésben megilleti a hozzájárulás visszavonásához való jog, mely azt jelenti, hogy az adatkezelés jogalapjának minősülő hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
   2. A hozzájárulás visszavonásához az érintett beazonosíthatósága érdekében a hozzájárulási nyilatkozat megtételekor megadott elektronikus levelezési címről célszerű az Adatkezelőhöz fordulni az info@megafon.hu címen. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok törléséről.
  2. Hozzáféréshez való jog
   1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arról, hogy kezeli-e valamely személyes adatát és ha igen, akkor tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, a tárolt személyes adatok kategóriáiról, az adatok tárolásának időtartamáról és arról, hogy milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben. E jog keretében az érintett igényelheti, hogy a kezelt személyes adatok másolatát a rendelkezésére bocsássák, de ez nem érintheti hátrányosan mások jogait.
  3. Helyesbítéshez való jog
   1. A helyesbítéshez való jog alapján az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett hiányos személyes adatait kiegészítse.
  4. Törléshez való jog, adatkezelő törlési kötelezettsége
   1. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte, az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó adatokat.
   2. Amennyiben az érintett adatainak kezelése már nem szükséges, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, az adatkezelés céljának megszűnése okán az Adatkezelő automatikusan törli azokat.
   3. Az Adatkezelő akkor is törli az adatokat, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nem bizonyította olyan kényszerítő erejű jogos ok fennállását, mely elsőbbséget élvez az érintett érdekével, az érintett jogaival szemben.
  5. Tiltakozáshoz való jog
   1. A jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen az érintett bármikor tiltakozhat. Ez esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  6. Adatkezelés korlátozásához való jog
   1. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adatai kezelését, ha
    1. az érintett az adatok pontosságát vitatja, az ellenőrzés időtartamáig,
    2. az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett az érintett ezt kéri,
    3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez az érintett igényli azokat,
    4. ogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  7. Milyen adatfeldolgozók működnek közre az adatkezelési tevékenységek során?
   1. Az Adatkezelő honlapjának (www.megafon.hu) üzemeltetőjét, és az informatikai rendszerének működtetéséért felelős vállalkozót (rendszergazda) veszi igénybe adatfeldolgozóként.
   2. Az Adatkezelő emellett egy természetes személy adatfeldolgozót is igénybe vesz, aki az adatok Adatkezelő által meghatározott, és jelen tájékoztatóban ismertetett célokból történő gyűjtésével, felhasználásával és rendszerezésével segíti az Adatkezelő tevékenységét.
  8. Milyen biztonsági intézkedéseket tesz az Adatkezelő az érintett adatai védelme érdekében? Hol tárolja az érintett személyes adatait és kik férhetnek hozzá azokhoz?
   1. Az érintett adatait az Adatkezelő számítógépes rendszerében, illetve egyes esetekben – például a rendezvények megtartásakor keletkezett adatok esetében – papír alapon tárolja, azokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá munkaköri leírásukban meghatározott feladataik ellátása céljából. Az érintett személyes adataihoz hozzáférhet továbbá az Adatkezelő által használt informatikai eszközök, és az informatikai rendszer üzemeltetését végző vállalkozó, aki az általa megismert adatok tekintetében titoktartási kötelezettséget vállal. Az adatkezelési tevékenység során minden észszerű intézkedést megtesz az Adatkezelő annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek.
  9. Hogyan érvényesítheti jogait az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban?
   1. Az érintett személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítése érdekében az
   2. Adatkezelőhöz az info@hcpf.hu címen fordulhat.
   3. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amit szintén az info@megafon.hu címre küldött megkeresés útján tehet meg. Az Adatkezelő a megkeresés megérkezését követően az érintett adatait haladéktalanul törli.
   4. Az érintett további jogainak gyakorlása érdekében küldött megkereséseket, az Adatkezelő, vagy az Adatkezelő nevében a természetes személy Adatfeldolgozó a megkeresést követően legkésőbb 25 napon belül megválaszolja. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy arról az elektronikus levelezési címről forduljanak az Adatkezelőhöz, melyet a regisztráció során, vagy a honlap további funkcióinak használata során adtak meg.
   5. Amennyiben az érintett az Adatkezelő megkeresését eredménytelennek találta, vagy úgy véli, hogy az Adatkezelő jogai érvényesítésében korlátozta, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is tett bejelentéssel a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, illetve a személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Hatóság hatósági eljárását kezdeményezheti, valamint bírósághoz fordulhat.

2021. december 1.