Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)

Pályázati kódszám: 
EFOP-1.6.2-16
Pályázat célja: 

Cél, hogy a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése.

Benyújtási határidő: 
2019.03.29.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
45 000 000 - 200 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Dél-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
 • Észak-Alföld
 • Közép-Dunántúl
 • Dél-Alföld
 • Észak-Magyarország
Feltételek, kizáró okok: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nem városi jogállású települések önkormányzatai:

 • 321 Helyi önkormányzat

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Kötelező 1 konzorciumi partner bevonása:

 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 529 Egyéb egyesület<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

További konzorciumi tagokként a fent felsorolt szervezeteken kívül az alábbi szervezetek is bevonásra kerülhetnek:

 • Felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó központi költségvetési szerv
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 559 Egyházi jogi személy
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Roma nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi kormányhivatal foglalkoztatási főosztály
Milyen feltételekkel pályázhatnak?
 • Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a konzorcium vezetői feladatot ellátó települési önkormányzat, amely nem rendelkezik testületi döntéssel arra vonatkozóan, hogy a testület a támogatási kérelem benyújtásával egyetért és a projekt megvalósítását támogatja.
 • A konzorciumba kötelezően bevont nonprofit szervezet alapító okiratában szerepelnie kell a szociális ellátás, vagy foglalkoztatás területére vonatkozó tevékenységnek, illetve legalább egy tevékenységnek az alábbi területek egyikén: szociális ellátás, közösség-fejlesztés, oktatási, egészségügyi, képzési vagy foglalkoztatási tevékenység. A nonprofit szervezetnek igazolnia kell az alapító okiratban szereplő tevékenység területén szerzett legalább 3 éves szakmai jártasságát (a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül).
 • A szakmai jártasság igazolásának módja:
  • legalább két lezárt év közhasznúsági jelentése, vagy
  • legalább két lezárt év éves beszámolója.
 • A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
 • Konzorcium minimum kettő, maximum öt tagú lehet.
 • Egy települési önkormányzat csak egy konzorciumban vehet részt.
 • A támogatási kérelem benyújtásához konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni.

Kötelező együttműködő partnerként bevonni:

 • Az EFOP-1.6.1. „Felzárkózási együttműködések támogatása” című kiemelt konstrukció megvalósítóját, valamint kötelező együttműködni a konstrukcióban alkalmazott tapasztalati szakértőkkel.
 • Települési, ennek hiányában megyei roma nemzetiségi önkormányzatot, amennyiben nem konzorciumi partner.
 • Helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézményt, amennyiben nem konzorciumi partner.
 • Helyi kormányhivatal foglalkoztatási főosztályát, amennyiben nem konzorciumi partner.
Támogatható tevékenységek: 

Kötelező, önállóan támogatható tevékenységek<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

A projekt szakmai megvalósítása

 • Célcsoporttagok és közösség felkészítése a megvalósításra. Az igényfelmérés részeként beazonosításra került és megfelelően alátámasztott szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését szolgáló tevékenységek megvalósítása
 • Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont
 • A célcsoport bevonásának előkészítése, egyéni fejlesztési tervek készítése
 • A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása
 • A Közösségi Beavatkozási Terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása – Szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő- piaci szolgáltatások.
 • Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése.
 • Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás.
 • Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása.
 • Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés.
 • Foglalkoztatás elősegítése.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

A projekt szakmai megvalósítása

 • Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók  együttműködésének megerősítése
 • Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 • Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és közösségfejlesztés
 • Képzés

Kötelezően  megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projekt előkészítés

 • Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése, beleértve a háttértanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálatok elkészítését is.
 • Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása (amennyiben szükséges).

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment és adminisztráció működtetése

Horizontális szempontok érvényesítése

Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok területén végzett tevékenységek.

Tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A projekt szakmai megvalósítása

A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása.

Kötelező vállalások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Leírás: 
.