Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Pályázati kódszám: 
2019-1.1.1-PIACI KFI
Pályázat célja: 

A Felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával.

 

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

 

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása.

A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

 

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeik támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is.

Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

Benyújtási határidő: 
2019.08.05.
Pályázat státusza: 
Aktív
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
70%
Támogatás összege: 

50 000 000 - 1 000 000 000

Előleg: 
A projekt megvalósításához 75-90% előleg igényelhető.
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak?

 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a gazdasági társaságok, amelyek

·         Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek;

·         kettős könyvvitelt vezetnek;

·         nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá;

·         2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

 

Gazdálkodási formakód szerint:

·         113 Korlátolt felelősségű társaság

·         114 Részvénytársaság

·         116 Közkereseti társaság

·         117 Betéti társaság

·         141 Európai részvénytársaság (SE)

·         226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

 

„A” alprogram:

Az „A” alprogram keretében önállóan és konzorciumi formában nyújtható be támogatási kérelem, a konzorciumi tagok száma maximum 2 lehet.

 

 „B” alprogram:

A „B” alprogram keretében kizárólag konzorciumi formában nyújtható be támogatási kérelem, a konzorciumi tagok száma maximum 4 lehet.

 

A „B” alprogram esetén az előzőekben felsoroltakon felül konzorciumi tagként pályázhatnak még a következő szervezetek is:

·         Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek:

o   551 Bevett egyház;

o   552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy;

o   559 Egyházi szervezet technikai kód;

o   562 Közalapítvány önálló intézménye

o   563 Egyéb alapítvány önálló intézménye

o   569 Egyéb alapítvány

o   599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

o   931 Egyéb adóalany

·         Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül, amelyek a kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek:

o   311 Központi költségvetési irányító szerv

o   312 Központi költségvetési szerv

o   322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv

o   341 Köztestületi költségvetési irányító szerv

o   342 Köztestületi költségvetési szerv

o   381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv

o   382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

·         Jogi személyiségű profit-orientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek közül az 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság GFO kóddal rendelkezők, amelyek

o   kettős könyvvitelt vezetnek;

o   nem tartoznak a KATA, EVA hatálya alá;

o   2018-as teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek, és minimum 2 teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;

o   kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek.

 

A „B” alprogram esetén legalább egy konzorciumi tagnak közép- vagy nagyvállalkozásnak kell lennie.

 

Milyen feltételekkel pályázhatnak?

 

Az alábbi szempontok minden jogi személyiségű profitorientált vállalkozás és egyéb gazdasági szervezetek esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelni:

·         A 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő;

·         A 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

 

Az alábbi előírások önálló pályázat esetében a támogatást igénylőre vonatkozóan, konzorcium esetén közösen, konzorciumi szinten számítandók a vállalkozásokra vonatkozóan:

·         A projekt összköltsége nem lehet magasabb a 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámoló szerinti árbevételénél.

·         Az igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámoló szerinti saját tőke összegénél.

·         A projektben 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a pályázó(k) 2018. évi lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén minimum 12 - maximum 36 hónap, a „B” alprogram esetén minimum 24 - maximum 48 hónap lehet.

 

Támogatás a támogatási kérelem beadása előtt megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a támogatási kérelem beadását követő napon saját felelősségre megkezdheti támogatást igénylő.

 

A támogatás formája, mértéke


A támogatás vissza nem térítendő, mértéke támogatási kategóriánként eltérő mértékű (maximum 70%) lehet.

 

A támogatás összege az „A” alprogram esetén:

·         minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén;

·         minimum 150 millió Ft, maximum 500 millió Ft lehet konzorcium esetén.

 

A támogatás összege az „B” alprogram esetén:

·         minimum 400 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft lehet.

 

A projekt megvalósításához 75-90% előleg igényelhető.

Az összes igényelt előleg az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén legfeljebb a támogatás 90%-a, egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet.

Államháztartáson kívüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 25%-a csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

Államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén a támogatási összeg utolsó 10%-a csak a záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

 

 

Támogatható tevékenységek: 

Önállóan támogatható tevékenységek:

·         Kísérleti fejlesztés (minimum 50%).

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

·         Alkalmazott (ipari) kutatás:

Alkalmazott kutatás tevékenységre az a szervezet pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges.

·         Eljárási és szervezési innováció;

·         Eszközbeszerzés;

·         Immateriális javak beszerzése;

·         Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás);

·         Projekt koordinációs tevékenység;

·         Közbeszerzési tevékenység;

·         Piacra jutási tevékenység;

·         Iparjogvédelmi tevékenység.

 

Kötelező vállalások: 

 

·         Üzleti hasznosíthatóság – pályázó szinten (kötelező):

A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt befejezését követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.

·         K+F ráfordítások szintjének megőrzése – pályázó szinten (kötelező):

A támogatás igénylő vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő üzleti a társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá. Bázisértéknek minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évre (2018) vonatkozó társasági adóbevallásban szereplő K+F ráfordításainak összege, de legalább az elnyert támogatás 25%-a.

·         Iparjogvédelmi oltalom – projekt szinten:

A támogatás igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz (az illetékes hazai, vagy nemzetközi hatóság által kiállított visszaigazolás).

Leírás: 

.