Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében

Pályázati kódszám: 
EFOP-3.2.5-17
Pályázat célja: 
A pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítés ére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Benyújtási határidő: 
2017.10.01.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
45 000 000 - 190 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Észak-Alföld
 • Dél-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Nyugat-Dunántúl
 • Közép-Dunántúl
 • Dél-Dunántúl
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

GFO kódok:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 351 Országos Nemzetiségi Önkormányzat
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 517 Egyéb szövetség
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyházi szervezet technikai kód
 • 525 Vallási tevékenységet folytató szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 591 Egyesülés

Jelen felhívásra támogatási kérelmet azok a köznevelési intézményfenntartók nyújthatnak be vagy önállóan, vagy konzorciumi formában.

Milyen feltételekkel pályázhatnak? A támogatást igénylő (önállóan, vagy konzorciumban pályázó) a fenntartása alá tartozó intézményeiben a tanulói összlétszám együttesen el kell, hogy érje minimálisan a 650 főt. Amennyiben a támogatást igénylő ezt a feltételt önállóan nem tudja teljesíteni, akkor a program megvalósítására konzorciumot kell létrehoznia. A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
 • A konzorcium maximálisan 4-tagú lehet.
 • Egy intézményfenntartó csak egy támogatási kérelmet nyújthat be önállóan, vagy a konzorciumban vezetőjeként, vagy tagjaként.
 • Egyházi jogi személyiség esetén az elvárt (fő) tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében releváns.
A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói. A pályaorientációs szakmai programokhoz illeszkedően projektenként minimum 3 piaci szereplő (vállalat, cég) bevonása kötelező szakmai együttműködő partnerként.A projekt megvalósítása során törekedni kell a kedvezményezettek pályaorientációs célú szakmai együttműködésére.
Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Projekt szakmai megvalósítása;

A. Tanórához köthető tevékenységek:

 • Rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése (végzett diákok, sikeres emberek, szülők életpályáinak. életútjainak bemutatása);
 • Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény (továbbtanulási célként azonosítható külső intézményben és/vagy saját intézményben megvalósított rendezvény);
 • Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított - életpálya-építéshez kapcsolódó - versenyek, vetélkedők szervezése;
 • Pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása;
 • Interaktív, illetve mobil programok, kiállítások, installációk, tematikus játszóházak megvalósítása, illetve ezeken való részvétel;

(Az „A” modulból két tevékenység kiválasztása kötelező!)

B. Tanórán kívüli tevékenységek:

 • Több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások;
 • A pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása;
 • MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése;
 • A középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak);
 • Tanórán kívüli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése;
 • Szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI területek);
 • IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása;
 • Iskolai kollégiumokban megvalósított innovatív, élményközpontú pályaorientációs programok megvalósítása;

(A „B” modulból két tevékenység kiválasztása kötelező.)

C. A tanulók segítése érdekében végzett egyéb tevékenységek:

 • Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása;
 • Pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése;
 • Támogató csoportok (pedagógusok, iskolapszichológus, pályaválasztási szakember) létrehozása és működtetése;

(A „C” modulból egy tevékenység kiválasztása kötelező.)

D. A tanulóknak nyújtott programokkal kapcsolatos fejlesztések, eszközbeszerzések:

 • Az „A” és „B” modulok programjait támogató új típusú foglalkoztatási-oktatási terek létrehozása (élményvetítésre, demonstrációra, interaktív kísérletre stb. alkalmas);
 • Az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszközkészlet bővítése;
 • Az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiák és módszertanok alkalmazása.

(A „D” modulból egy tevékenység kiválasztása kötelező.)

Választható önállóan támogatható tevékenységek

 • Pedagógiai szakszolgálati tevékenység pályaorientációs célú szolgáltatásfejlesztése; /Amennyiben ezt a tevékenységet választja, a felsorolt résztevékenységek mindegyikének megvalósítása kötelező!/
  • A         pedagógiai     szakszolgáltban        dolgozó          szakemberek szakirányú             továbbképzése, tapasztalatcseréje;
  • A szakszolgálati tanulói, szülői, tanári információs és tanácsadó rendszer megerősítése, továbbfejlesztése;
  • Pályaválasztási tájékoztató anyagok, film, web-megjelenés készítése, biztosítása (kiemelten: MTMI képzésekre fókuszáló „felvételi tájékoztató”);
  • A pedagógiai szakszolgálatok közötti szakmai együttműködés kialakítása, működtetése,ehhez kapcsolódóan a jó gyakorlatok rendszerbe illesztése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projektelőkészítés;
  • Projekt indítását megalapozó szakmai tevékenységek;
   • Szakmai terv elkészítése; 
   • Közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
 • Projektmenedzsment;
 • Könyvvizsgálat;
 • Horizontális tevékenységek;
 • Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • A fejlesztés  megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés;
  • A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök és szoftverek beszerzése;
  • A projekt megvalósításához kapcsolódóan a szakmai programok helyszínének felszerelése, felújítása legfeljebb a támogatási összeg 5 %-ig.
Kötelező vállalások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Leírás: 
.