Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

Pályázati kódszám: 
VP3-4.2.1-4.2.2-18
Pályázat célja: 

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. További cél az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.


Olyan projektek támogatottak, amelyek során a fejlesztések a következő célok valamelyikének megvalósulását szolgálják:

·         magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása,

·         versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése,

·         piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása és bővítése,

a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése.

Benyújtási határidő: 
2021.01.04.
Pályázat státusza: 
Aktív
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
40-50%
Támogatás összege: 

0 - 500 000 000

Előleg: 
A megítélt beruházási támogatás maximum 50%-a lehet.
Feltételek, kizáró okok: 
Kik pályázhatnak?

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

 

1.   célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztés

Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 

1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

·         a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.


2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

·         a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

 

 

2.   célterület - Borászati üzemek fejlesztése

A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 

1.      Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

·         a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan
nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és
tárolására irányul.

 

2.      Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

·         a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel
rendelkezik;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó)borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

 

A támogatási kérelem benyújtására – mindkét célterület tekintetében - kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium).

Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 

Milyen feltételekkel pályázhatnak?

 

·         Jelen felhívás keretében támogatás kizárólag élelmiszeripari feldolgozással kapcsolatos projektekhez nyújtható. A támogatott projektnek kapcsolódnia kell a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109) valamely feldolgozási tevékenységhez.

·         A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtaniuk.

·         A projekt megvalósítási területe Magyarország.

·         A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

·         Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai a támogatási kérelem benyújtásának időpontjával kezdődően az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és ezt a támogatást igénylő igazolja.

·         A projekt fenntartási ideje a fizikai befejezéstől számított 5 év.

 

Nem ítélhető meg támogatás,

·         ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

·         az energiahatékonysági intézkedéshez és a megújuló energia termeléshez nyújtott
beruházási támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

·         mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában
tevékeny vállalkozás részére, ha

o   a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállakozások által forgalmazott ilyen termék ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

o   a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.

Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

 

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek (továbbiakban: Annex I. termék) előállítására vonatkozó – tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban.

 

1.      célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében.

·         Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;

és/vagy

·         a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

2.      célterület - Borászati üzemek fejlesztése

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

 

·         Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;

és/vagy

·         a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

·         Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

1.       Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Kizárólag már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

 

·         Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

·         Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);

·         Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);

·         Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

 

2.      Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Cél az önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 

·         Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

 

Fentieken kívül az alábbi tevékenységek is önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:

 

·         Telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése, telepi út);

·         ingatlan vásárlása;

·         az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése; a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

·         a 2. célterületen bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály);

·         a 2. célterületen fahordó vásárlása.

Kötelező vállalások: 

·         Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot, illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.

Leírás: 

Élelmiszer-feldolgozó és borászati üzemek fejlesztése