Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése

Pályázati kódszám: 
EFOP-4.1.5-16
Pályázat célja: 

A felhívás átfogó célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. Cél az egyházak, a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek által fenntartott köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Részcélok:

 • a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, illetve a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott (eszköz- és felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.
Benyújtási határidő: 
2019.03.27.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
50 000 000 - 500 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Észak-Alföld
 • Dél-Dunántúl
 • Észak-Magyarország
 • Dél-Alföld
 • Közép-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
Feltételek, kizáró okok: 

Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7§ (1) b)-e); j) szerinti intézményeket (általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, kollégium) fenntartó:

 • Bevett egyház – GFO 551;
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552;
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555;
 • Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559;
 • Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525;
 • Országos nemzetiségi önkormányzat – GFO 351;
 • Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 352;
 • Helyi nemzetiségi önkormányzat – GFO 371;
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv – GFO 372;
 • Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása – GFO 373;
 • Közalapítvány - GFO 561;
 • Közalapítvány önálló intézménye – GFO 562;
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563;
 • Egyéb alapítvány - GFO 569;
 • Egyesülés – GFO 591;
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599;
 • Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699;
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572;
 • Nonprofit részvénytársaság. – GFO 573;
 • Egyéb egyesület – GFO 529.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Milyen feltételekkel pályázhatnak?

 • Egyházi jogi személy – GFO 551, 552, 555, 559 - csak és kizárólag 350 fő alatti tanuló létszámú feladatellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be támogatási kérelmet;
 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására azon intézmény fenntartó jogosult, melynél a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyen a férőhelyszám kihasználtsága eléri az Alapító Okiratban rögzített létszám 85% át;
 • Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be támogatási kérelmet. Egy fenntartó egy feladatellátási-helyére azonban csak egy támogatási kérelmet adhat be.
Támogatható tevékenységek: 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • A feladatellátási helyekhez, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek:
  • funkció nélküli épületek/épületrészek oktatási célnak megfelelő átalakítása;
  • korszerűsítés;
  • bővítés;
  • átalakítás;
  • rekonstrukció;
  • modernizáció;
  • többfunkcióssá tétel;
  • műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása;
  • képzésre alkalmas terek kialakítása.
 • A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések:
  • kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása;
  • a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása, felújítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Akadálymenteítés (fizikai és infokommunikációs)
 • Projekt előkészítés:
  • Megvalósíthatósági tanulmány készítése;
  • Műszaki tervdokumentumok, kiviteli és engedélyeztetési tervek elkészítése;
  • Közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása;
  • Az iskolák felmérése tanulólétszám, infrastrukturális feltételek, megközelíthetőség alapján.
 • Projektmenedzsment;
 • Horizontális szempontok megvalósítása;
 • Tájékoztatás, nyilvánosság;
 • Könyvvizsgálat.

Választható önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Integráltan oktatható fogyatékkal élő tanulók számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés;
 • Az intézmények udvarának (iskolaudvarának) akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás; zöldterület-fejlesztés,- növelés);
 • Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése;
 • Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. iskolaudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása;
 • Étterem-konyhaegység (Melegítő-, főzőkonyha, ebédlő) infrastrukturális beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések.
Kötelező vállalások: 
Jelen felhívás esetében nem releváns.
Leírás: 
.