Építőipari Támogatási Program 2019

Pályázati kódszám: 
ÉPÍTŐ-3.2019.3
Pályázat célja: 

Az Építőipari Támogatási Program egy egyedi kérelmen alapuló támogatási lehetőség, melynek célja az építőipari ágazat korszerűségének és versenyképességének növelése.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Az előirányzat elsődleges célja az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.

Benyújtási határidő: 
2019.05.10.
Pályázat státusza: 
Aktív
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
Egyediileg kerül meghatározásra
Támogatás összege: 
25 000 000 - 400 000 000
Előleg: 
Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a lehet.
Feltételek, kizáró okok: 

Kérelmet azok a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

·         rendelkeznek legalább két teljes lezárt üzleti évvel;

·         alkalmazotti létszámuk 10 és 249 fő között van, és vállalják, hogy ezt a legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntartják;

·         41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11., 71.12., 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek;

·         vállalják, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartják;

·         a támogatás ösztönző hatásokkal bír a működésükre;

·         a 2018. évben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete eléri a 254.711 forintot.

 

A kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Milyen egyéb feltételekkel pályázhatnak?

 

A támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

 

A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike kell legyen:

·         új ismeret vagy technológia hasznosítása;

·         jelentős teljesítmény-növekedés;

·         a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne;

·         új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.

 

A támogatást igénylő a projektet a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő öt évig köteles fenntartani.

 

A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

 

Nem nyújtható támogatás azoknak, akik esetében az alábbiak bármelyike fennáll a kérelem benyújtójával szemben:

·         nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogsértés miatt sújtotta bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a kérelem benyújtásakor folyamatban van;

·         lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

·         a kérelem a vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul;

·         a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon tervezi megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés nem biztosítja kizárólagos joggal a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja;

·         benyújtója vagy annak kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

 

A támogatás formája, mértéke

 

A támogatás vissza nem térítendő, összege minimum 25 millió forint, maximum 400 millió forint lehet.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre.

 

A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa.

 

Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a lehet.

A kérelemhez csatolandó mellékletek

·         A rendelkezésre álló árajánlatok (legalább 2-2 darab)

·         Kérelem benyújtását megelőző 2 lezárt üzleti évre vonatkozó mérleg és eredménykimutatás;

·         Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén igazolás a csekély összegű támogatásról;

·                  2018. évre vonatkozó KSH éves munkaügyi jelentés (amennyiben a kérelmező ezen adatszolgáltatásra köteles);

·         Aláírási címpéldány;

·         Amennyiben a beruházás megvalósítási helyszíne nem a támogatást igénylő kizárólagos tulajdonában van, abban az esetben szükséges a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, a bérleti szerződés vagy egyéb, jogviszony igazolására szóló dokumentum;

·         Innovációs támogatás esetén igazolás a kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásról.

Támogatható tevékenységek: 

·         A meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

·         meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;

·         termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;

·         információs technológia-fejlesztés;

·         új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;

·         a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;

·         immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése;

·         a támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költség az elszámolható költségek maximum 5%-ig;

·         beruházás-menedzsment képzésen való részvétel költsége.

Kötelező vállalások: 

Biztosítéknyújtási kötelezettség<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

A Támogatási szerződés biztosítékaként Kedvezményezettnek biztosítéknyújtási  kötelezettsége van az alábbiak szerint:

·         az előleg folyósítási kérelem benyújtásával egyidejűleg legfeljebb az előleg mértékéig terjedően;

·         azt követően a rész, illetve záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg a beszámoló elfogadásáig;

·         illetve a fenntartási idő végét követő 60. napig hatályos, biztosítékot nyújt.

 

Biztosíték lehet:

·         a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata;

·         óvadék.

200 millió forintot meghaladó támogatás esetén

·         pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia;

·         pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség.

Leírás: 
Kihagyhatatlan támogatási lehetőség az építőipari vállalkozásoknak.