Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

Pályázati kódszám: 
EFOP-1.8.7-16
Pályázat célja: 

A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása érdekében szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások támogatására kerül sor, különös tekintettel a közösségek és családok bevonására. Az univerzális prevenciós programok nem bírnak megfelelő eszközrendszerrel ezeknek a sérülékeny csoportoknak az eléréséhez, így számukra kifejezetten szükséges specifikus programok kialakítása, melyek reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra is.

Benyújtási határidő: 
2017.12.14.
Pályázat státusza: 
Aktív
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
50 000 000 - 100 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Észak-Magyarország
 • Közép-Dunántúl
 • Dél-Dunántúl
 • Dél-Alföld
 • Nyugat-Dunántúl
 • Észak-Alföld
Feltételek, kizáró okok: 

Kik pályázhatnak?<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

GFO kódok:

 • 121 - Szociális szövetkezet;
 • 312 – Központi költségvetési szerv;
 • 321 – Helyi önkormányzat;
 • 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv;
 • 327 – Helyi önkormányzatok társulása;
 • 529 – Egyéb egyesület;
 • 551 – Bevett egyház;
 • 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy;
 • 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy;
 • 559 – Egyházi szervezet technikai kód;
 • 561 – Közalapítvány
 • 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye;
 • 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége;
 • 569 – Egyéb alapítvány;
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság;
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság;
 • 576 - Nonprofit betéti társaság;
 • 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.

Ezen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének. Egy konzorcium maximum 3 tagból állhat.

 

Milyen feltételekkel pályázhatnak?

 • Jelen projektben a pályázók tevékenysége a prevenciós feladatokra irányul;
 • A szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett szociális szolgáltató/intézmény jelen konstrukcióban kizárólag egy támogatási kérelemben szerepelhet, egyszer részesülhet támogatásban, független attól, hogy önállóan, konzorciumi formában, vagy a fenntartója által került benyújtásra a támogatási kérelem;
 • Szociális szolgáltató/intézmény támogatási kérelme esetén a fenntartó támogató nyilatkozata szükséges.
Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 • Projekt szakmai megvalósítása
  • Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása;
  • A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása;
  • Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok megvalósítása;
  • Az intézményrendszerre vonatkozóan együttműködési kötelezettség: területi együttműködés kialakítása;
  • A hosszú távú hatások elérése érdekében helyi akcióterv elkészítése.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 • Projekt szakmai megvalósítása
  • a fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás és interperszonális készségek fejlesztése (pl. agresszió kezelését segítő tevékenységek). Minimum 50 alkalom, alkalmanként legalább 8 fő;
  • a területi együttműködés keretében megtartásra kerülő egyeztetéseken túl közvetlenül a célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára további szakmai műhelyek és esetmegbeszélő csoportok tartása. Minimum 25 alkalom, minimum 10 fő/alkalom, legalább 12 fő szakember bevonása a projekt során.

Fenti tevékenységek közül legalább egyet kell megvalósítani.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés:
  • szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények, elemzések, felmérések engedélyezési dokumentumok elkészítése;
  • megvalósíthatósági tanulmány készítése;
  • közbeszerzések előkészítése, közbeszerzések lebonyolítása – amennyiben releváns
 • Projektmenedzsment;
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság;
 • Horizontális szempontok.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Csoportos foglalkozások szervezését és önsegítő csoportok bevonását segítő programok;
 • Alternatív szabadidős programok megvalósulása: a generációk közötti pozitív mintaadás lehetőségét, az értékszemlélet formálásának lehetőségeit elősegítő szabadidős programok, amelyek közös kulturális, művészeti, sport és közhasznú tevékenységek által a felnőtt társadalom pozitív részvételét erősítik a fiatalok életében (pl. tábor jellegű, egész napos együttlétet biztosító programok, kirándulások);
 • Az önismeret és a személyiség fejlesztését segítő alternatív technikák alkalmazását lehetővé tevő programok megvalósítása a függőnek nem minősülő, de problémás kábítószer-használat jeleit mutató személyek számára;
 • Az iskolai színtérhez köthető speciális megelőző modellprogramok, csoportfoglalkozások, melyek figyelembe veszik a célcsoport igényeit, és lehetőséget teremtenek a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére (speciális foglalkozások csoportokkal);
 • Infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök  beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre.

A választható tevékenységek közül legalább egyet kell megvalósítani

Kötelező vállalások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Leírás: 
.