Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

Pályázati kódszám: 
EFOP-3.7.3-16
Pályázat célja: 

A konstrukció célja „Az egész életen át tartó tanulás” szakpolitikájának keretstratégiájában megfogalmazottak szerint a kulturális intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Részcélok:

 • alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning) kiterjesztésével;
 • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulásitevékenységek által;
 • kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében;
 • új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek számára;
 • kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése;
 • tanulás tanulásának támogatása;
 • digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak (e-gyűjtemény stb.) felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében;
 • állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése;
 • funkcionális analfabetizmus visszaszorítása.
Benyújtási határidő: 
2019.04.10.
Pályázat státusza: 
Felfüggesztett
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 
100%
Támogatás összege: 
15 000 000 - 80 000 000
Előleg: 
50-100%
Területi korlátozások: 
 • Dél-Dunántúl
 • Közép-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl
 • Észak-Alföld
 • Észak-Magyarország
 • Dél-Alföld
Feltételek, kizáró okok: 

Kik pályázhatnak?

<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • közművelődési intézmény vagy fenntartója, működtetője;
 • közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat;
 • közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet;
 • népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói;
 • az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat;
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik;
 • az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja szerint közlevéltárként vagy magánlevéltárként bejegyzett levéltárak.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek egyenként is megfelelnek a támogatást igénylők körének. A konzorciumi partnerek száma legfeljebb három lehet. A konzorciumi formában történő támogatási kérelem benyújtás előnyt jelent. Egy intézmény/szervezet vagy fenntartója mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben.

 

GFO kódok:

 • 312 Központi költségvetési szerv;
 • 321 Helyi önkormányzat;
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv;
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv);
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása;
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás;
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv;
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv;
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat;
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv;
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv;
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv;
 • 529 Egyéb egyesület;
 • 551 Bevett egyház;
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy;
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy;
 • 559 Egyéb egyházi szervezet;
 • 561 Közalapítvány;
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye;
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye;
 • 569 Egyéb alapítvány;
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság;
 • 573 Nonprofit részvénytársaság;
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság;
 • 576 Nonprofit betéti társaság;
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet;
 • 735 Művészeti alkotóközösség;
 • 736 Közhasznú társaság 

Milyen feltételekkel pályázhatnak?

 

A fent felsorolt intézménytípusokhoz kapcsolódó elvárások:

 • Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv, vagy egyéb fenntartású intézmény, melyet egy másik, jogi személyiséggel rendelkező szervezet tart fenn, vagy alapított közművelődési feladatok ellátására. A közművelődési intézmény alapító okiratának tartalmaznia kell, hogy az intézmény létrehozásának alapvető célja közművelődési tevékenységek végzése. Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
 • Közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat: az 1997. évi CXL. törvény 78. § szerinti települési önkormányzat. A közművelődési közösségi színtér a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény egyéb jogállású létesítmény (helyiségegyüttes, épület). Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
 • Civil szervezet esetében: olyan szervezet e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 4 együttes feltételnek: a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozik, b) egyesület vagy alapítvány, c) 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon, d) közművelődési megállapodással rendelkezik és közművelődési intézményt, közösségi színteret, népi kézműves alkotó házat tart fenn vagy működtet.

A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló dokumentum a szervezet létesítő okirata és a közművelődési megállapodás.

 • Egyéb szervezet esetében: olyan szervezet e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 2 együttes feltételnek: a) 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon, b) közművelődési megállapodással rendelkezik és közművelődési intézményt, közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat tart fenn vagy működtet. A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló dokumentum a szervezet létesítő okirata, vagy cégbírósági bejegyzés és a közművelődési megállapodás.
 • Népi kézműves alkotóház: népi kézműves (továbbiakban: kézműves) tevékenységet folytató alkotóházak, műhelygalériák, nyitott műhelyek, melyek a tárgyalkotó népművészet színterei, ahol a magyar nyelvterület hagyományos népi kultúrájának, hagyományainak továbbéltetése, komplex bemutatása, közvetítése, oktatása, fejlesztése folyik intézményi, civilszervezeti, egyéni és egyéb fenntartási formában.
 • Közösségi népi kézműves alkotóház: rendelkezik felszerelt népi kézműves műhellyel/műhelyekkel, közösségi rendezvények lebonyolítására alkalmas térrel, kiállítótérrel, esetlegesen kézműves termékek forgalmazására alkalmas térrel. Szolgáltatásai között szerepel: képzés, oktatás, mesterségbemutatás, kiemelten kezelendő az adott megye/régió népi kézműves hagyományainak őrzése, játszóházi foglalkozás tartása, saját közösségi rendezvények lebonyolítása, kiállítások rendezése, táboroztatás, közösségek működtetése stb.
 • Könyvtár esetében benyújtandó igazoló dokumentum a könyvtár alapító okirata, vagy a fenntartó alapító okirata és a könyvtár szervezeti és működési szabályzata. Az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzatok esetében az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, amiben megjelenik a könyvtári tevékenység, emellett csatolandó a területileg illetékes megyei könyvtárral megkötött könyvtárellátási megállapodás. További feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a „Jelentés a könyvtárak 2015. évi tevékenységéről” elnevezésű, 1442- es számú statisztikai adatlapon teljesítette.
 • A muzeális intézmények esetében igazoló dokumentumként érvényes muzeális intézményi működési engedélyt rendelkezésre állása szükséges, további feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a „Muzeális intézmények 2015. évi adatai” elnevezésű, 1444-es számú statisztikai adatlapon teljesítette.
 • Levéltárak az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c.) pontja szerint nyilvántartásba vett levéltárak. Levéltárak esetében az alapító okirat az irányadó.
Támogatható tevékenységek: 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amely nem jár bizonyítvány, tanúsítvány stb. megszerzésével, az alábbi tanulási formákban:

1.      Tanfolyam (nem oklevél, tanúsítvány stb. megszerzésére irányuló);

2.      Klubfoglalkozás;

3.      Havi szakkör;

4.      Heti szakkör;

5.      Ismeretterjesztő előadássorozat;

6.      Műhelyfoglalkozás;

7.      Művészeti csoport, alkotócsoport;

8.      Foglalkozássorozat;

9.      Szabadegyetem;

10.  E-learning foglalkozások;

11.  Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor.

 

Fontos, hogy a támogatható tevékenységekhez rendelt tanulási formákat úgy szükséges kiválasztani, hogy a programakba bevont személyek száma projektenként minimálisan összesen 100 fő legyen.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

 

A fent felsorolt tevékenységek közül legalább három különböző tanulási formában minimum 5 különböző tematikájú program választása kötelező, melyből legalább egynek az 1-től 8-ig számmal jelölt tanulási forma valamelyikének kell lennie. (Pl.: a támogatást igénylő megvalósít egy tanfolyamot, egy szabadegyetemet, és három havi szakkört úgy, hogy mind az öt program tematikája eltérő).

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 

A kötelezően megvalósítandóként választott három tanulási formában megvalósított öt különböző tematikájú programon túl a fent felsorolt tevékenységek közül további szabadon választott tanulási formákban lebonyolított tanulási programok.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés:
  • Megvalósíthatósági tanulmány/szakmai-terv elkészítése;
  • Helyzetelemzés: szükséglet- és igényfelméréssel;
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó eszközspecifikáció elkészítése;
  • Közbeszerzések előkészítése, (feltételes) közbeszerzési eljárások lefolytatása.
 • Projektmenedzsment;
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság;
 • Horizontális szempontok.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Eszközbeszerzés: A programokhoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre. Támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-áig. (A programokhoz szükséges anyagköltségek nem értendők bele);
 • Az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálás, tanácsadás, segítségnyújtás;
 • Regionális, területi együttműködési hálózatépítés az egész életen át tartó tanulás kiterjesztésének céljával.
Kötelező vállalások: 

Jelen felhívás esetében nem releváns.<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Leírás: 
.