Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

1.   Általános tudnivalók

·         A cég elnevezése: Hungaroconsulting Projektfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

·         Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. I. em. 1.

·         Adószám: 23381328-2-43

·         Cégjegyzékszám: 01-09-962956

·         Képviselő: dr. Kőrösi Koppány

·         Telefon: +36 1 2023872

·         E-mail: info@hungaroconsulting.hu

·         Az adatkezelés helye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 33. (saját szerveren)

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.hungaroconsulting.hu és crm.hungaroconsulting.hu\web weboldalakkal, illetve a pályázatfigyelő telefonos applikációval (a továbbiakban: Felületek) kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot rögzítse. A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) megánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását, azok nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

A hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján, a Felhasználó a fent megnevezett Felületek meglátogatásával (megnyitásával), valamint regisztrációjával egyidejűleg mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft. a Felhasználó adatait a szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, hírlevél küldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Az Adatkezelő fenntartja az Adatkezelési Szabályzat egyoldalú megváltoztatásának lehetőségét, amelyet a Felületeken azonnal, a változtatásokkal egyidejűleg közzétesz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközlés önkéntes, a Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését, vagy törlését igényelni az info@hungaroconsulting.hu e-mail címen vagy az alábbi postai címen keresztül: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. I. em. 1.

2.   Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő személyes adatot nem kezel, az adatkezelés kizárólag a nyilvánosan is elérhető vagy a Felületekre látogatók által önként rögzített céges adatok kezelésére szorítkozik. Csak olyan céges adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az Adatok kizárólag meghatározott célból, a szolgáltatások teljesítése érdekében kezelhetők. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Felületek használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. A Felhasználó köteles a Felületeken található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről. Az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért sem(különösen kárért), amely a Felületek – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Felületek üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztethetik a Felületek működtetését.

 3.   Az adatok rögzítése

A Felületekre látogatók rögzítik adataikat (szervezet neve, szervezet e-mail címe, telefonszám, kapcsolattartó neve, vállalkozási forma, megye, vállalkozás mérete, szervezet éveinek száma, szervezetet érdeklő témakörök). A Felhasználók az adataik rögzítésével a jelen Szabályzatot elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, így az adatrögzítéssel a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a Felhasználók hozzájárulnak.

Az Adatkezelő a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel. A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához, kezeléséhez a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával – adott célhoz kötötten – egyben kifejezett hozzájárulását adja.

Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft. elektronikus értesítéseket küldjön a megjelenő pályázatokról, valamint az Ügyfelek saját projektjeihez kapcsolódóan.

A Felhasználók adataik rögzítésével kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek, jogi személyeket képviselnek, és az általuk képviselt szervezet képviseletére és a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személyek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

4.   Az adatok rögzítésének és kezelésének célja

Az adatkezelő a rögzítéssel megadott adatokat elsősorban Ügyfeleinek és Felhasználóinak nyilvántartása, valamint a velük való kapcsolattartás céljából használja fel, kezeli. A kezelt adatok köre kizárólag az adatfelvételi vagy regisztrációs eljárás során megadott adatok.

A fentiek alapján a következő adatok kerülnek rögzítésre: szervezet neve, szervezet e-mail címe, telefonszám, kapcsolattartó neve, vállalkozási forma, megye, vállalkozás mérete, szervezet éveinek száma, szervezetet érdeklő témakörök.

Az Adatkezelő a megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért Felhasználó vállalja a kizárólagos felelősséget. A Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival. Adattovábbítás harmadik fél részére semmilyen formában nem történik, az adatok kizárólag az Adatkezelő számára kerülnek rögzítésre.

A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, adatainak pontos megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

 5.   Az adatkezelés időtartama és módja

A rögzítéssel megadott adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

A Felhasználó által megadott adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról leiratkozott vagy regisztrációja törlésével a belépési lehetőséget megszüntette, az azokban feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

Az adatok végleges törlését a Felhasználónak kell kezdeményeznie.

A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatok végleges törlésének kezdeményezésére az info@hungaroconsulting.hu e-mail címre küldött levélben.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Hungaroconsulting köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított legkésőbb 10 munkanapon belül törölni.

A Felhasználók bármikor jogosultak adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kezdeményezni, adataik kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak felhasználását megtiltani az info@hungaroconsulting.hu e-mail címre küldött levélben.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Felhasználót értesíteni kell.

Az Adatkezelő a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Felületek megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az értesítések küldése a Felhasználó részére és az általa megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Jogellenes, megtévesztő adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén az Adatkezelő átadhatja a Felhasználó adatait és más vonatkozó információkat. Továbbá a Hungaroconsulting biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 6.   Jogsértés, jogorvoslat

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben az alábbi email címen: info@hungaroconsulting.hu.

Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, valamint a 21. § tartalmazza.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Minden egyéb, jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésben a magyar jog az irányadó.

Jelen szabályzat közzétételének napján lép hatályba.