Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. Bevezetés

Az Adatkezelő (közös adatkezelőkre egyetemlegesen vonatkozik) tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot, amely az Adatkezelő hivatalos honlapján is elérhető.

A szabályzat személyi hatálya

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait az Adatkezelő kezeli, kivéve a munkaviszonnyal összefüggő adatkezeléseket.

A szabályzat tárgyi hatálya 

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon.

2.   Általános tudnivalók

·         A cég elnevezése: Hungaroconsulting Projektfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

·         Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. I. em. 1.

·         Adószám: 23381328-2-43

·         Cégjegyzékszám: 01-09-962956

·         Képviselő: dr. Kőrösi Koppány

·         Telefon: +36 (1) 6043581

·         E-mail: info@hungaroconsulting.hu

·         Az adatkezelés helye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 33. (saját szerveren)

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.hungaroconsulting.hu és crm.hungaroconsulting.hu\web weboldalakkal, illetve a pályázatfigyelő telefonos applikációval (a továbbiakban: Felületek) kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot rögzítse. A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) megánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását, azok nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

A hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján, a Felhasználó a fent megnevezett Felületek meglátogatásával (megnyitásával), valamint regisztrációjával egyidejűleg mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft. a Felhasználó adatait a szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, hírlevél küldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Az Adatkezelő fenntartja az Adatkezelési Szabályzat egyoldalú megváltoztatásának lehetőségét, amelyet a Felületeken azonnal, a változtatásokkal egyidejűleg közzétesz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközlés önkéntes, a Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését, vagy törlését igényelni az info@hungaroconsulting.hu e-mail címen vagy az alábbi postai címen keresztül: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. I. em. 1.

3.   Jogszabályok, alapelvek

Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötik az Adatkezelőt

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv")

Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követi az Adatkezelő

Az Adatkezelő személyes adatot nem kezel, az adatkezelés kizárólag a nyilvánosan is elérhető vagy a Felületekre látogatók által önként rögzített céges adatok kezelésére szorítkozik. Csak olyan céges adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az Adatok kizárólag meghatározott célból, a szolgáltatások teljesítése érdekében kezelhetők. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Felületek használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. A Felhasználó köteles a Felületeken található dokumentumok, információk letöltését megelőzően gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről. Az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért sem(különösen kárért), amely a Felületek – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.  

4.   Fogalommeghatározások 
 • Személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);
 • Különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • Egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • Érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)
 •  „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 
 • Adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;
 • Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;
 • Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

5.   Az adatok rögzítése 

A Felületekre látogatók rögzítik adataikat (szervezet neve, szervezet e-mail címe, telefonszám, kapcsolattartó neve, vállalkozási forma, megye, vállalkozás mérete, szervezet éveinek száma, szervezetet érdeklő témakörök). A Felhasználók az adataik rögzítésével a jelen Szabályzatot elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, így az adatrögzítéssel a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a Felhasználók hozzájárulnak.

Az Adatkezelő a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel. A Felhasználó személyes adatainak felhasználásához, kezeléséhez a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával – adott célhoz kötötten – egyben kifejezett hozzájárulását adja.

Az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft. elektronikus értesítéseket küldjön a megjelenő pályázatokról, valamint az Ügyfelek saját projektjeihez kapcsolódóan.

A Felhasználók adataik rögzítésével kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek, jogi személyeket képviselnek, és az általuk képviselt szervezet képviseletére és a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személyek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

6.   Az adatok rögzítésének és kezelésének célja

Az adatkezelő a rögzítéssel megadott adatokat elsősorban Ügyfeleinek és Felhasználóinak nyilvántartása, valamint a velük való kapcsolattartás céljából használja fel, kezeli. A kezelt adatok köre kizárólag az adatfelvételi vagy regisztrációs eljárás során megadott adatok.

A fentiek alapján a következő adatok kerülnek rögzítésre: szervezet neve, szervezet e-mail címe, telefonszám, kapcsolattartó neve, vállalkozási forma, megye, vállalkozás mérete, szervezet éveinek száma, szervezetet érdeklő témakörök.

Az Adatkezelő a megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért Felhasználó vállalja a kizárólagos felelősséget. A Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival. Adattovábbítás harmadik fél részére semmilyen formában nem történik, az adatok kizárólag az Adatkezelő számára kerülnek rögzítésre.

A jelen szabályzatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a bejelentkezési azonosítóinak, jelszavainak védelmére, adatainak pontos megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

7.   Közösségi és hálózati cookie-k

Honlapunkon néhány esetben közösségi hálózatok funkcióit is megtalálja. Ezekhez a funkciókhoz olyan működési elv tartozik, melyek képesek a cookie-k olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok cookie-jainak az Ön eszközén való elhelyezésére. Ezen cookie-k lehetővé tehetik a személyre szabott reklámok küldését. 

Adatkezelőként nincs hozzáférésünk ezekhez a cookie-khoz és az általuk begyűjtött adatokhoz, ennek ellenére azonban szeretnénk Önt tájékoztatni ezekről az elemekről, és használatukhoz az Ön engedélyét kérni. 

A fentiek alapján a következő szolgáltatók közösségi cookie-jai jelenhetnek meg a honlapon:

 • Facebook - A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti el:

o https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

o https://www.facebook.com/about/privacy/update 

 • Linkedin

o https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

o https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy 

 • Google+

o https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 • Youtube

o https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines 

 • Instagram

o https://help.instagram.com/155833707900388 

 • Twitter

o https://twitter.com/en/privacy 

o https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies 

o https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/global-operations-and-dat...

Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Facebook

Elérhetőek vagyunk a Facebookon https://www.facebook.com/hungaroconsulting néven.

A https://www.facebook.com/hungaroconsulting oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. 

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/about/privacy/update címen kaphat.

8.   Az adatkezelés időtartama és módja

A rögzítéssel megadott adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

A Felhasználó által megadott adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról leiratkozott vagy regisztrációja törlésével a belépési lehetőséget megszüntette, az azokban feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

Az adatok végleges törlését a Felhasználónak kell kezdeményeznie.

A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatok végleges törlésének kezdeményezésére az info@hungaroconsulting.hu e-mail címre küldött levélben.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Hungaroconsulting köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított legkésőbb 10 munkanapon belül törölni.

A Felhasználók bármikor jogosultak adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kezdeményezni, adataik kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak felhasználását megtiltani az info@hungaroconsulting.hu e-mail címre küldött levélben.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Felhasználót értesíteni kell.

Az Adatkezelő a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a Felületek megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az értesítések küldése a Felhasználó részére és az általa megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

Jogellenes, megtévesztő adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén az Adatkezelő átadhatja a Felhasználó adatait és más vonatkozó információkat. Továbbá a Hungaroconsulting biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

9. Kapcsolatfelvétel

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (weboldalon elhelyezett űrlapon, e-mailben, facebookon keresztül, telefon, postai úton, személyesen). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléshez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím,

Az adatkezelés időtartama: az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azokat archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

Hírlevél, reklámanyag küldése

Az adatkezelés leírása: adott esetben az Ön részére, mint reménybeli ügyfelünk számára termékeinkről és szolgáltatásainkról információt adunk hírlevél küldésével, vagy reklámanyagok eseti küldésével.  

Az adatkezelés célja: tájékoztatás a képzésekről az Ön érdekében

Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek jogalap (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont), amennyiben az Ön adataihoz előzetesen jogszerűen hozzájutottunk (pl. korábban igénybe vette szolgáltatásunkat). Ebben az esetben az új adatkezelési célról (marketing tevékenység) és a jogalapról tájékoztatjuk Önt az első kapcsolatfelvétel során. Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, amelyet követően az adatkezelést megszüntetjük.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, telefonszám.

Kamerás felvétel vagy fotó készítése

Az Adatkezelő tevékenyége folyamán nem készít fotót, vagy kamerás felvételt

Látogatók nyilvántartása

Az Adatkezelő nem rögzíti a telephelyekre látogató személyek adatait.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

10. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

cím: Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft. - 1114 Budapest, Bartók Béla út 35.

e-mailcím: info@hungaroconsulting.hu

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését. 

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt. 

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését. 

Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. 

Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

Kérheti személyes adatai törlését

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 • Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján 
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt. 

Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik. 

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben: 

 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához, ideértve az ezen alapuló profilozást is; 
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha: 

 • az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.
 • a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya (GDPR 22. cikk), amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés: 

 • szerződés megkötése vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben is emberi beavatkozást a folyamatba, kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be. A Hungaroconsulting nem végez profilalkotást.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

12. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. 

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

13. Adattovábbítás 

A személyes adatokat az EU-n kívülre nem továbbítjuk.

Kizárólag a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

14. Közös adatkezelés

Közös adatkezelőként az adatai a következő szervezetekhez is eljut(hat)nak:

Adatkezelő: Hungaroconsulting Projektfejlesztő Kft

székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35.

cégjegyzékszám: 01-09-962956

képviseli: dr. Kőrösi Koppány

adószám: 23381328-2-43

Adatkezelő: Hungaroconsulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.

székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35.

cégjegyzékszám: 01-09-965397

képviseli: dr. Kőrösi Koppány

adószám: 23431935-2-43

Kapcsolattartó a közös adatkezelésben:

adatvédelmi felelős neve: dr. Kőrösi Koppány

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@hungaroconsulting.hu

 

Minden egyéb, jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésben a magyar jog az irányadó.

Jelen szabályzat közzétételének napján lép hatályba.