Beküldés ideje: 
csütörtök 2020.04.30 - 16:57

Rendkívüli beruházástámogatás közép- és nagyvállalatok számára

A koronavírus-járvány következményeinek enyhítése érdekében november 30-ig folyamatosan pályázhatnak beruházásaik támogatására azok a közép- és nagyvállalkozások, amelyek igazolni tudják, hogy a járvány miatt forgalmuk legalább 25%-al visszaesett.

A támogatás akár a beruházás költségeinek 50%-át is elérheti, és a beruházáshoz szükséges tárgyi eszközök (gépek, berendezések), valamint immateriális javak (szerzői jogok, stb.) megvásárlására vehető igénybe.

Az eljárásrend egyszerűsített, és gyorsított.

Bővebb információkért kérem vegye fel irodánkkal a kapcsolatot: +36 (30) 649 5667 telefonszámon, vagy az info@hungaroconsulting.hu e-mail címen.

 

További információk:

1. A pályázat célja

A COVID-19-járvány (koronavírus-járvány) következtében a gazdaság számára szükséges beruházások ösztönözése közép- és nagyvállalkozások számára.


2. Kik pályázhatnak?

Bármely iparágban és gazdasági területen működő, Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közép-vagy nagyvállalkozás formájában működő gazdasági társaság részt vehet, kivéve a következő tevékenységeket:
• acélipari tevékenység;
• a hajógyártásban folytatott tevékenység;
• a széniparban folytatott tevékenység;
• a szintetikusszál-ipari tevékenység;
• az ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtása;
• elsődleges mezőgazdasági termelés;
• az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő projekt;
• energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló projekt;
• kereskedelmi tevékenység;
• koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító projekt;
• turisztikai tevékenységre irányuló projekt;
• exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban.

 

3. Milyen feltételekkel pályázhatnak?

A Pályázó a pályázatában
• nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb
pénzügyi vagy gazdasági nehézségei támadtak;
• igazolja, hogy a koronavírus járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett;
• nyilatkozik arról, hogy nem felelős a gazdasági visszaesésért és a tőle elvárható gondossággal járt el;
• nyilatkozik arról, hogy a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére;
• nyilatkozik, hogy a pályázata benyújtását megelőzően nem kezdte meg a beruházást.


4. A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, összege és mértéke a beruházás megvalósításához szükséges forrás arányában az alábbiak szerint alakul:

• nettó 150.000 euró és nettó 300.000 euró közötti beruházás esetén a beruházás értékének 30%-a;
• nettó 300.001 euró és nettó 500.000 euró között beruházás esetén a beruházás értékének 40%-a;
• nettó 500.000 euró feletti beruházás esetén a beruházás értékének 50%-a.

A jelen fejezetben meghatározott összegek a pályázat benyújtását megelőző hónap utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandók át forintra.

A támogatás 100%-os támogatási előlegként, egyösszegben, forintban kerül utalásra, a támogatói okirat hatályba lépését (a biztosíték – felhatalmazó levelek – HIPA részére történő rendelkezésre bocsátása) követő 60 napon belül a kiadott támogatói okiratban rögzített számlaszámra.

Kötelező vállalások
• pályázó a bázislétszámát a pályázat benyújtásától a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig fenntartja;
• pályázó 2021. június 30-ig legalább nettó 150.000 euró értékű beruházást valósít meg Magyarországon.

5. A pályázat beadási határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. november 30-ig folyamatos. Támogatói okirat kiadására 2020. december 31. napjáig kerülhet sor.


6. Mire pályázhatnak?

A beruházás megkezdését követően felmerült, a beruházás megvalósításához szükséges tárgyi eszközöknek vagy immateriális javaknak a beszerzési költségei számolhatóak el.


7. Csatolandó mellékletek

• Igazolás arról, hogy a Pályázónak a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati összefüggésben az árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-kal visszaesett.
• Pályázat benyújtását megelőző 12 hónappal érintő KSH-jelentések és a 12 hónapot lefedő belső munkaügyi nyilvántartás.
• Képviselő(k) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája.
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozás-mentességről szóló igazolása, amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata!