Beküldés ideje: 
csütörtök 2020.05.07 - 20:54

Már beadható az új eszközbeszerzési pályázat

VEKOP-1.2.6-20 - Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelésii kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - Budapest, Pest megye

GINOP-1.2.8-20 - Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása - Konvergencia régiók

További információk:

1. A támogatás célja

A hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

 

2. Kik nyújthatnak be kérelmet?

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

• rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel ;

• átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt;

• Magyarországon székhellyel rendelkeznek;

• egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek a kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Gazdálkodási formakód szerint:

• 113 Korlátolt felelősségű társaság;

• 114 Részvénytársaság;

• 116 Közkereseti társaság;

• 117 Betéti társaság;

• 121 Szociális szövetkezet;

• 124 Agrárgazdasági szövetkezet;

• 129 Egyéb szövetkezet;

• 141 Európai részvénytársaság (SE);

• 142 Európai szövetkezet (SCE);

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe;

• 228 Egyéni cég;

• 231 Egyéni vállalkozó.

 

3. Milyen egyéb feltételekkel pályázhatnak?

• A projekt keretében kizárólag a mellékelt listán meghatározott VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre.

• A projekt keretében kizárólag a mellékelt listán meghatározott TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

• A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani.

• A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

• Nem támogatható önálló, kizárólag és dominánsan IKT célú fejlesztés.

• A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon tényleges és létező piaci igény megalapozott bemutatása, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést alapozza.

• A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. január 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.

• Támogatás megkezdett projekthez nem igényelhető.

• A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A 18 hónapos határidőn túli befejezés a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után.

• A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. december 31. a két időpont közül a korábbi az irányadó.

• Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

• A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 1 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat, továbbá a projektjére vonatkozóan tett kötelező vállalásait a fenntartási időszak végéig fenntartja.

• A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelésiszempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

• Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.

• A projekt szakmai tartamára vonatkozó pontozás során 50 pont érhető el, amelyből 25 a minimálisan elvárt pontszám.

• A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni.

• A projekt megvalósítási helyszínének a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.

• A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

• A beszerzendő eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

• A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylőnek

• amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;

• akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

• projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;

• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;

• amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül; • amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;

• amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul;

• amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;

• amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül; • amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült;

• amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;

• amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé;

• amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel;

• azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel;

• nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése;

• amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült.

 

4. A támogatás formája, mértéke

A támogatás visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (megvalósítási időszak), valamint előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

A visszafizetés mértékét az eredményességmérések alapján határozzák meg. Eredményesség mérésére két alkalommal kerül sor:

• záró elszámolás elfogadásának időpontjában (visszatérítendő támogatás 30%-a fordulhat át);

• a fenntartási időszak második évének végén (visszatérítendő támogatás 70%-a fordulhat át).

Az elszámolható összköltség összege nem haladhatja meg a Támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.

A feltételesen visszatérítendő támogatás összege minimum 5.000.000,- Ft, maximum 153.500.000,- Ft lehet.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg az alábbiak szerint:

• 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;

• 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;

• 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást – figyelembe véve az egy éves megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak első évének végén lefolytatott eredményességméréseket – az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180. napig egy összegben visszafizeti.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 70%-a lehet. Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a.

 

5. A pályázat beadási határideje

Támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2020. június 10. 9 órától 2020. november 13. 12 óráig, illetve felfüggesztésig lesz lehetőség.

 

6. Mire nyújtható be támogatási igény?

 

Önállóan támogatható tevékenységek (minimum 20%)

• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését (új, egyenként minimum nettó 500.000 Ft értékű eszközök (nettó 500.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka)).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

• Információs technológia-fejlesztés (max. 50%);

• Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségek (max. 20%);

• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (max. 50%);

• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyíltkiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (max. 20%):

o Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés:

- Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás;

- Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás;

- Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;

- Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;

- Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés;

- Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;

- Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;

o Márka- és arculatépítés:

- Marketing tanácsadás és márkaépítés;

- Arculati és grafikai tervezés;

- Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;

o Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás:

- Stratégiai és üzleti tervezés;

- Vállalati pénzügyi tanácsadás; o Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés:

o Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása:

- A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;

- Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása;

• Projekt-előkészítés (max. 7%);

• Képzés (max. 20%): a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe;

• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%);

• Általános (rezsi) költségek (max. 1%);

• Ingatlan bérlés és forgóeszköz vásárlás (max. 10%).

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

 

Kötelező vállalások

• 90%-os foglalkoztatás megtartás: Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során, FTE-ben (Full Time Equivalent) számolva. A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszámok (FTE-ben megadva) átlaga alapján kerül ellenőrzésre, nem teljesítése szankcionálásra kerül.

A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata!