Beküldés ideje: 
hétfő 2021.01.18 - 21:00

Folytatódik a nagy sikerű építőipari támogatási program

1. A támogatás célja
Az Építőipari Támogatási Program egy egyedi kérelmen alapuló támogatási lehetőség, melynek célja az építőipari ágazat korszerűségének és versenyképességének növelése.
Az előirányzat elsődleges célja az építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága,
termelékenysége javul.
Gyorsabb, jobban tervezhető építőipari kivitelezés az elvárás, amely egyértelműen hozzájárulhat a hatékony munkavégzéshez. A technológiai korszerűsítés támogatása az ágazat kapacitáshiányát is részben ellensúlyozni tudja, gyakorlatilag a munkaerő-kiváltás lehetőségét teremti meg.
A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, a versenyképességet és az erőforrás-hatékonyságot.


2. Kik nyújthatnak be kérelmet?
Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, kis- és középvállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • rendelkeznek legalább két teljes lezárt üzleti évvel;
 • alkalmazotti létszámuk 10 és 249 fő között van, és vállalják, hogy legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntartanak;
 • tevékenységük
  o 41.20-43.99 TEÁOR közötti, vagy
  o TEÁOR 16, 23, 24, illetve TEÁOR 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29,
  25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90,
  28.14 szerint építési termék gyártási tevékenységet folytatnak, valamint
 • vállalják, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartják;
 • a támogatás ösztönző hatásokkal bír a működésükre;
 • átlátható szervezetnek minősülnek;
 • a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete eléri a 287.851 forintot.

 

3. Milyen egyéb feltételekkel pályázhatnak?
A támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike kell legyen:

 • új ismeret vagy technológia hasznosítása;
 • jelentős teljesítmény-növekedés;
 • a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne;
 • új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele;
 • magyar építési termék népszerűsítése.

 

A projekt megvalósításának (záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását is magába foglaló) végső határideje a Támogatói Okirat közlésétől számított 1 év, de legkésőbb 2022. június 30. napja.

A támogatást igénylő a projektet a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő öt évig köteles fenntartani.
A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.


Nem nyújtható támogatás azoknak, akik esetében az alábbiak bármelyike fennáll a kérelem benyújtójával szemben:

 • nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogsértés miatt sújtotta bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a kérelem benyújtásakor folyamatban van;
 • lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • a kérelem a vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul;
 • a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon tervezi megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés nem biztosítja kizárólagos joggal a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja.

 

4. A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, összege

 • kis- és középvállalkozások esetén minimum 25 millió Forint, maximum 400 millió Forint;
 • mikrovállalkozások esetén minimum 8 millió Forint, maximum 50 millió Forint lehet.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre. A támogatást igénylő az elszámolható költségek nem támogatott részét saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell, hogy mutassa.

Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a lehet.

 

5. Mire nyújtható be támogatási igény?

 • A meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzésére;
 • meglévő gépek minőségének fejlesztésére kiegészítő eszközökkel;
 • termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházásokra;
 • információs technológia-fejlesztésre;
 • új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekre;
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségére;
 • immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzésére;
 • belső, szakmai képzések támogatása.

 

6. Elszámolható költségek

A beruházás elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak és megfelelnek az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknak.

 • Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke; 
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amelyek tartalmazzák a vételárat, tartalmazhatják a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ/adattárolás költségeit;
 • alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
 • immateriális javak, különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségeire, valamint a testreszabás költségeire;
 • a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei; • a betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez, eszközökhöz kapcsolódva);
 • beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége; •
 • szakmai fordítás költsége;
 • belső képzésekhez kapcsolódó kiadások.
 • A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át tehetik ki.
 • közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek;
 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költségei az összköltség maximum 5%-ának mértékéig;
 • innovációs, technológiai audit költségei: 

 

7. A pályázat beadási határideje

Támogatási kérelmek benyújtására 2021.02.15 reggel 8 órától, 2021.03.05-ig, illetve felfüggesztésig lesz lehetőség.

A támogatási kérelem elektronikus úton nyújtható be.

 

 

*A leírt információk, feltételek tájékoztató jellegűek, minden vállalkozás, illetve projekt esetében szükséges a feltételeknek való megfelelés egyedi vizsgálata!